คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (PRIVACY NOTICE)

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว(“ประกาศ”)นี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งาน www.doctorstoryclinic.com หรือใข้แอปพลิเคชันของเราหรือใช้บริการของเรา (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “กิจกรรมการประมวลผล”)ได้ทราบและเข้าใจรูปแบบการเก็บรวบรวมใช้และเปิดเผย (“ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท ด็อกเตอร์ สตอรี่ จำกัด (ซึ่งต่อไปในประกาศนี้เรียกว่า “DS.STORY”หรือ”เรา”) ดำเนินการในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมจากท่านเพื่อการดำเนินการภายใต้กิจกรรมประมวลผลนี้ เพื่อใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นฐานข้อมูลหรือข้อมูลเชิงสถิติและนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ วิเคราะห์หรือเสนอบริการใหม่ๆ

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ครอบคลุมถึงข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมและไม่ว่าจะได้รับจากท่านโดยตรงหรือเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สามก็ตาม (“ข้อมูล หรือ ข้อมูลส่วนบุคคล”) สำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น นอกเหนือจากการปฏิบัติการตามนโยบายนี้แล้ว เราจะยึดถือปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฏหมาย กฏ ประกาศ คำสั่งหรือระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติม ในฐานะที่ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ขึ้น ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซด์และแอปพลิเคชันของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่านโดยในการใช้บริการดังกล่าวแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบข้อมูลส่วนบุคคล

เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็น ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ยินยอมให้ข้อมูลกับเราโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลเพื่อการขอรับบริการจากเราผ่านช่องทางเว็บไซด์ แอปพลิเคชันบนมือถือ หรือช่องทางอื่นใดของเรา เช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ การสมัครรับข้อมูลข่าวสาร รวมไปถึงการทำธุรกรรมแบบออฟไลน์ เช่น การลงทะเบียนที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของคลินิก โดยทั้งนี้เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น บุคคลในครอบครัวหรือบุคคลใกล้ชิดของท่าน คลินิกหรือบริษัทในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของเรา หรือหน่วยงานภาครัฐในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวไว้ หรือเป็นการเปิดเผยตามที่กฏหมายกำหนด

 

การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซด์บุคคลที่สาม

เว็ปไซด์และแอปพลิเคชันของเรา อาจมีลิงค์เชื่อมไปยังเว็ปไซด์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงค์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงเว็ปไซด์ของบุคคลที่สาม ดังนั้น การที่บุคคลที่สามประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ และโปรดทราบว่าบริษัทฯไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและรับผิดใดๆจากการกระทำดังกล่าว

วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจประมวลผลข้อมูลของท่านโดยอาศัยความยินยอมของท่าน หรือการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างกัน หรือการใดๆ เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฏหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้

1.จัดหาบริการหรือส่งมอบบริการของเราและบริษัทในเครือและการเข้าถึงบริการของท่าน ไม่ว่าทางออนไลน์หรือออฟไลน์

2.นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของเราหรือการเสนอความช่วยเหลือจากเรา

3.การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บริการได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ และรวดเร็วขึ้น

4.วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงิน การเรียกเก็บเงิน และการตรวจสอบความถูกต้องและขอคืนเงิน

  5.อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการ สิทธิประโยชน์ต่างๆ

6.การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ และธุรกิจพันธมิตร

7.สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยการตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการ

8.เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถามหรือตอบสนองต่อการร้องเรียน

 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมจะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมโดยตรงจากท่านหรือจากบุคคลที่สาม ทั้งจากคลินิกหรือบริษัทในเครือ หรือผ่านทางเว็บไซด์ โซเซียลมีเดีย/โซเซียลเน็ตเวิร์ค แอปพลิเคชันหรือแพลทฟอร์มที่เกี่ยวข้องดังนี้

1.ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส หมายเลขโทรศัพท์ ไอดีไลน์ หรือช่องทางการติดต่อต่างๆทางออนไลน์และโซเซียลเน็คเวิร์ค

2.อายุ และวันเดือนปีเกิด

3.เชื้อชาติ เพศ ภาษาที่ใช้เป็นหลัก

4.ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน

5.ข้อมูลการชำระเงิน เช่น หมายเลขบัตรที่ใช้ในการชำระเงิน วันหมดอายุ ที่อยู่ที่สามารถจัดส่งผลิตภัณฑ์หรือรายการส่งเสริมการขาย และที่อยู่สำหรับการออกใบกำกับภาษี รายละเอียดบัญชีธนาคาร

6.ประวัติการซื้อสินค้าหรือบริการ

7.ผลิตภัณฑ์ที่ชื่นชอบ และช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ต้องการใช้

8.คุณลักษณะทางกายภาพ ข้อกังวลเกี่ยวกับร่างกาย และประวัติการแพ้ยา

9.ข้อมูลติดต่อของบุคคลใกล้ชิด หรือบุคคลอื่นที่ท่านต้องการให้เราติดต่อ (ภายใต้พฤติการณ์ที่ท่านได้รับความยินยอมที่จำเป็นจากบุคคลดังกล่าวสำหรับการที่เราจะใช้ข้อมูลดังกล่าวแล้ว)

10.เนื้อหาที่ทำเป็นผู้จัดทำ (เช่น ภาพถ่าย วิดีโอ รีวิว บทความ การตอบแบบสอบถาม คำถาม และคอมเม้นต์)

11.ข้อมูลที่ให้แก่เรา เมื่อท่านเยี่ยมชมเว็ปไซด์โซเซียลมีเดีย หรือแอปพลิเคชันของเรา เช่น ภาพโปรไฟล์ การกดไลค์ สถานที่ รายชื่อเพื่อน และข้อมูลอื่นๆ ของท่านที่แสดงอยู่ บนเว็ปไซด์โซเซียลมีเดีย โซเซียลเน็คเวิร์ค หรือหน้าสมัคร เพื่อใช้งานแอปพลิเคชัน 

12.ข้อมูลการเข้ารับการบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ

13.ข้อมูลด้านสุขภาพผลการทดสอบจากห้องทดลอง

  1. ข้อมูล FEED BACK และประวัติการใช้บริการหรือซื้อผลิตภัณฑ์

ผู้เยาว์

หากท่านมีอายุต่ำกว่า 20 ปี หรือมีข้อจำกัดความสามารถตามกฏหมายท่านต้องให้พ่อแม่หรือผู้ปกครองให้ความยินยอมหรือกฏหมายอนุญาตให้ทำได้เท่านั้น

 

ช่องทางการติดต่อเรา

หากท่านต้องการใช้สิทธิใดๆตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ กรุณาดำเนินการเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานหรือแสดงตัวตน และหากท่านมีคำถาม ข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ตามที่อยู่นี้

เบอร์โทรศัพท์: 0896669682 อีเมล์: doctor.story.th@gmail.com https://www.doctorstoryclinic.com 

ช่องทางการติดต่อเรา

2021/03/31 23:57:57

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี!

ส่ง E-Mail ไปยัง Dr.Story Clinic